Systemy jakości w hodowli mięsa wieprzowego

Coraz większa świadomość żywieniowa konsumentów sprawia, że częściej wybierają oni produkty żywnościowe o wyższej jakości. Cecha ta, obok ceny, staje się dla kupujących kryterium wyboru danego produktu. Dla każdego producenta ważne jest więc wyjście naprzeciw oczekiwaniom nabywców, co przekłada się na ich zadowolenie oraz, w spojrzeniu długofalowym, na rozwój przedsiębiorstwa. Wymaga to jednak przestrzegania zasad prawnych i stosowania instrumentów jakości. Dzięki wdrożeniu systemów kontroli jakości w hodowlach możliwe jest zwiększenie poziomu zaufania klientów, unikanie błędów, utrzymanie pozycji na rynku oraz poprawienie jakości produkcji i usług [1,2].Wpływ korzystania z systemów jakości na klasę produktu

Wprowadzanie systemów jakości ma na celu dbałość o zdrowie konsumenta poprzez utrzymanie bezpieczeństwa produkcji żywności. Stosowanie się do wytycznych chowu i hodowli zwierząt, tj.: zapewnienie zdrowia stada, higienicznego chowu, prawidłowego wykorzystywania nawozu i utylizacji ścieków umożliwia wytwarzanie powtarzalnych pod kątem jakości produktów żywnościowych oraz szybkie wychwytywanie błędów produkcyjnych. Wpływa to na zminimalizowanie lub eliminację ryzyka zaistnienia zagrożeń dla zdrowia człowieka. Zaliczamy do nich zatrucia, uszkodzenia narządów wewnętrznych, nowotwory oraz śmierć [2,3].

Wykorzystywane systemy jakości w hodowli mięsa wieprzowego

Do obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów jakości w hodowli mięsa wieprzowego w Polsce zalicza się: 

 • Dobrą Praktykę Rolniczą (GAP, Good Agriculture Practice);
 • System GlobalGap – Powszechna Dobra Praktyka Rolnicza;
 • Przewodnik Dobrych Praktyk Farmerskich w Produkcji Bezpiecznej Żywności Zwierzęcego Pochodzenia (GGFP, Guide to Good Farming Practices for Animal Production Food Safety);
 • Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP, Good Manufacturing Practice);
 • Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP, Good Higiene Practice);
 • Dobrą Praktykę Produkcyjną + (GMP +);
 • System HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (Hazard Analysis and Critical Control Point);
 • System Punktów Kontrolnych Zagwarantowania Jakości (QACP, Quality Assurance Control Points);
 • System ISO 22000;
 • System BRC [1].

Powyższe systemy mają na celu wyznaczenie minimalnych standardów produkcyjnych [1].

Referencje

 1. Stec S., Znaczenie systemów jakości w produkcji mięsa wieprzowego, Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce, 2017, 79-88
 2. Dobieżyński K., Ewolucja podejścia do do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej
 3. Krełowska M., Chemiczne zanieczyszczenia żywności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, 2001, 39-51